Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Antonius
van der Linden B.V”, statutair gevestigd te Roosendaal, zaak doende te Roosendaal, Goes,
Vlissingen, Bergen op Zoom, Etten-Leur en Breda: hierna gezamenlijk te noemen: AvdL.

Artikel 1. Algemeen
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door AvdL uitgebrachte offertes, orderformulieren,
zorgplannen en door hem gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Alle offertes gedaan door of vanwege AvdL zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De offertes
zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van modellen, zaken, prijzen, hoeveelheden als levertijd of tijdstip aanvang
werkzaamheden. In offertes gegeven of genoemde afbeeldingen, kleurstellingen, structuur, kwaliteit, tekeningen,
maten en/of gewichten zijn slechts indicaties. AvdL is niet aansprakelijk voor afwijkingen. Toezending van een
prijslijst door AvdL is niet als een offerte te beschouwen en verplicht hem niet tot levering of uitvoering van
werkzaamheden. Offertes en afspraken zijn voor AvdL eerst bindend na schriftelijke bevestiging door AvdL.
Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen onverminderd
van kracht.
De in deze voorwaarden gebruikte term wederpartij ziet op zowel rechtspersonen als op de mannelijke- of
vrouwelijke wederpartij van. AvdL.

Artikel 2. Inspanningsverbintenis.
Op AvdL rust een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Hij zal het de met wederpartij
overeengekomen dienst/product uitvoeren naar beste kunnen.

Artikel 3. Prijzen
Tenzij anders vermeld in offertes of orderbevestiging zijn alle door AvdL opgegeven prijzen inclusief BTW en
exclusief verzendkosten en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4. Zorgplan en eigen bijdrage
Indien van toepassing stelt AvdL op basis van de door wederpartij verstrekte gegevens een Zorgplan op en het
daarbij horende orderformulier. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand zodra wederpartij zijn/haar
gegevens (via e-mail daaronder begrepen) aan AvdL heeft verstrekt. Als wederpartij besluit alsnog af te zien van
de diensten/leveranties van AvdL dan is deze gerechtigd aan wederpartij de gemaakte consultkosten in rekening
te brengen.
Het Zorgplan en het orderformulier worden opgesteld op basis van gegevens die door wederpartij en de Verwijzer
aan AvdL worden verstrekt. Wederpartij is verplicht alle relevante informatie (in het bijzonder de Medische Indicatie/
Verwijsbrief ) bij het opstellen van het zorgplan en het orderformulier aan door AvdL te verstrekken om zo door
AvdL in de gelegenheid te stellen om een adequaat Zorgplan en orderformulier te kunnen opstellen. Niet (of
onvoldoende) voldoen aan deze verplichting komt voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij is ervan op
de hoogte dat AvdL voor nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst (en daarmee vergoeding van de
kosten door de verzekeraar van wederpartij) afhankelijk is van het verkrijgen van de juiste en relevante informatie
van wederpartij. Indien wederpartij hiermee in gebreke is en onverhoopt de (zorg)verzekeraar van wederpartij de
facturen van AvdL niet voldoet heeft zij het recht haar facturen rechtsreeks op wederpartij te verhalen.
In de situatie waarin AvdL de kosten voor de door haar geleverde dienst/product rechtstreeks aan de (zorg)
verzekeraar van wederpartij factureert zijn de (polis)voorwaarden van wederpartij bepalend voor de hoogte van
de vergoedingen etc. die wederpartij ter zake kan claimen. Wederpartij dient uiterlijk bij levering van het product/
dienst de opgelegde eigen bijdrage aan AvdL te hebben voldaan indien deze niet door de zorgverzekeraar zelf
wordt geïncasseerd.

Mocht de (zorg)verzekeraar van wederpartij, om welke reden dan ook, de kosten van het overeengekomen
dienst/product niet vergoeden of mocht die (zorg)verzekeraar, om welke reden dan ook, de reeds betaalde
vergoeding(en) terugvorderen van AvdL, dan garandeert wederpartij dat hij, ongeacht de reden van nietvergoeden
of terugvorderen door zijn (zorg)verzekeraar, zelf alsnog voor betaling van de factuur (facturen)
van AvdL zorg draagt en wel door het verschuldigde bedrag te betalen binnen 14 dagen nadat wederpartij de
betreffende factuur (facturen) van AvdL heeft ontvangen. Bij overschrijding van deze betaaltermijn is het bepaalde
in artikel 8 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Levertijd/aanvang werkzaamheden
De door AvdL opgegeven levertijden of aanvang werkzaamheden zijn steeds als streeftijden te beschouwen
en gelden nimmer als fatale termijn. AvdL draagt bij eventuele overschrijding van de streeftermijn geen
aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor gevolgschade.
Overschrijding van de opgegeven levertijd of aanvang werkzaamheden geeft de wederpartij niet het recht de
order te annuleren of de ontvangst of de betaling van de producten te weigeren.
Ingeval van overmacht en niet (tijdig) kunnen leveren c.q. aanvang werk of indien (tijdige) levering c.q. aanvang
werk in redelijkheid niet van AvdL gevergd kan worden, heeft AvdL de keuze de levering (werkzaamheden) uit te
stellen dan wel de overeenkomst te ontbinden. AvdL is in beide situaties niet aansprakelijk voor de hierdoor door
de wederpartij direct of indirect geleden schade.
De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat AvdL aangeeft dat de overeengekomen zaken
gereed zijn. Levering geschiedt af werkplaats/winkel van AvdL. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig
is met afnemen dan is AvdL gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.
Indien wederpartij een gemaakte afspraak wil afmelden of wijzigen dat dient minstens 48 uur van tevoren te
worden gemeld. Om misverstanden te voorkomen dient die afmelding of wijziging van de afspraak uitsluitend
telefonisch te worden gedaan. Bij het niet, niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze afzeggen van afspraken
is AvdL gerechtigd de voor wederpartij gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 6. Wijzigingen
Wijzigingen in/aan het overeengekomen product, hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij hetzij als
gevolg van wijziging in het ontwerp hetzij veroorzaakt door niet overeenstemmen van de verstrekte gegevens
met de werkelijke uitvoering hetzij dat van overeengekomen hoeveelheden dient te worden afgeweken, behoren
indien daardoor extra kosten ontstaan als meerwerk te worden beschouwd en, voor zover daardoor minder kosten
ontstaan, als minderwerk. Meerwerk zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de
overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 7. Opschorting/Ontbinding
AvdL is bij de uitvoering van de overeenkomst steeds gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten totdat de (zorg)verzekeraar van wederpartij goedkeuring heeft verleend.
In die situaties waarin wederpartij beschikt over een verklaring van de huisarts of medisch specialis waaruit blijkt
dat hij/zij op medische gronden de door AvdL te leveren dienst/product nodig heeft is AvdL is gerechtigd de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten zolang wederpartij die verwijzing niet heeft overgelegd.
AvdL is gerechtigd alle leveringen op te schorten totdat wederpartij aan een reeds bestaande betalingsverplichting
heeft voldaan.
In geval wederpartij zich schuldig heeft gemaakt aan verbale of fysieke agressie jegens medewerkers van AvdL
behoudt zij zich het recht door de overeenkomst met wederpartij te ontbinden en de order terug te geven aan
de (zorg)verzekeraar van wederpartij. Dit laat de betaalverplichting van wederpartij voor al verrichte diensten of
geleverde producten onverlet.
Onverminderd de overige aan AvdL toekomende rechten, wordt de overeenkomst in ieder geval geacht ontbonden
te zijn ingeval de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren of indien een
(wettelijke) schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing wordt verklaard.

Artikel 8. Betaling
Behoudens afwijkende afspraken, dienen betalingen bij levering plaats te vinden en zonder korting of verrekening te
geschieden. Door het enkel verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege
in verzuim. In geval van verzuim worden alle vorderingen van AvdL onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de
overige aan AvdL toekomende rechten.
Indien wederpartij een consument is in de zin van de per 1 juli 2012 in werking getreden regeling over de Wet
Incassokosten (WIK) gelden de bepalingen van die regeling. AvdL zal wederpartij na het verstrijken van de termijn
voor betaling eerst de zogeheten 14-dagen brief zenden. Bij ommekomst van die 14-dagen termijn en indien
nog altijd geen (gehele) betaling van wederpartij is ontvangen wordt aan wederpartij meteen incassokosten
aangerekend. De incassokosten worden berekend over het factuurbedrag en bedragen.
Deze kosten laten onverlet de aanspraak die AvdL heeft op vergoeding van de gerechtelijke kosten in geval van
een procedure. De wederpartij zal vanaf de dag dat zijn verzuim is ingetreden een rente verschuldigd zijn ter
hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 9. Aansprakelijkheidsbeperking/Garantie/Klachten
AvdL heeft een inspanningsverplichting om de overeengekomen werkzaamheden adequaat uit te voeren op basis
van de overeenkomst met wederpartij en de (polis)voorwaarden van zijn/haar (zorg)verzekeraar. Wederpartij is ten
aanzien van het geleverde zich te houden aan de ter zake gegeven instructies/aanwijzingen. Indien er onverhoopt
een gebrek in het geleverde zou ontstaan heeft AvdL de keuze het geleverde te vervangen waarbij het vervangene
weer eigendom wordt van AvdL en aan haar teruggegeven dient te worden.
Wordt geen specifieke garantietermijn voor uw product vermeld dan geldt een garantietermijn van 3 maanden
op de pasvorm en 6 maanden op materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage, schade door
onzorgvuldig gebruik (zoals het plegen van geen of onvoldoende onderhoud) en bij veranderingen aan uw benen
of voeten waardoor producten niet meer passen.
Wederpartij kan geen rechten of (schade)aanspraken claimen in geval van verstrijken van een overeengekomen
gebruikstermijn, bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik en bij het negeren van de instructies/aanwijzingen,
gebruik door derde(n). Ook vervallen eventuele rechten of (schade)aanspraken indien wederpartij zelf aanpassingen
aan het geleverde heeft verricht of dit door derde(n) heeft laten doen.
AvdL is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreekse en uitsluitende
gevolg is van schuld van AvdL bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
AvdL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, hoe dan ook ontstaan en van welke aard ook. Indien
AvdL aansprakelijk is voor letsel of materiele schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot
maximaal het bedrag van de maximale dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van AvdL en de in het voorkomende
geval te verstrekken uitkering. Mocht de verzekeraar van AvdL niet uitkeren dan is de aansprakelijkheid
van AvdL beperkt tot het factuurbedrag dat met de schadeveroorzakende gebeurtenis samenhangt, alles met
een maximum van € 5.000, – waarbij het hier niet gaat om een limitering per gebeurtenis maar om de algehele en
maximale schadevergoeding.
Indien wederpartij niet tevreden is over een product van AvdL of over haar dienstverlening kan wederpartij een
klacht hierover indienen te richten aan de klachtencoördinator.

Artikel 10. Privacy
AvdL gebruikt een aantal persoonsgegevens van wederpartij, uitsluitend om de overeenkomst zo goed mogelijk
uit te kunnen voeren. AvdL gaat zorgvuldig met de informatie om. In de Privacy Verklaring van AvdL is haar
uitwerking van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen.

Artikel 11. Bevoegde rechter, toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met AvdL gesloten overeenkomst(en) of door haar
uitgebrachte offerte(s) zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-
West-Brabant, tenzij enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Deze algemene
voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.